Poniedziałek, 23.04.2018
piłka do golfa

Twój wypoczynek

UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU

Co obejmuje ubezpieczenie?

Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie stanowiące własność Ubezpieczającego, bądź będące w jego posiadaniu. Do niego zaliczają się:
  • towary, surowce, materiały w przerobie, półfabrykaty, wyroby gotowe, materiały pomocnicze i opakowania, a także zmagazynowane i nie będące w użytkowaniu maszyny, aparaty i urządzenia oraz ich części zapasowe, narzędzia itp.,
  • wyposażenie i przedmioty wypożyczalni oraz urządzenia do przechowywania wartości pieniężnych oraz środki płatnicze różnego rodzaju, kruszce szlachetne, kamienie szlachetne i perły, a także metale z grupy platynowców, w tym platyna,
  • mienie (przedmioty) przyjęte od osób trzecich w celu wykonania usługi (naprawy, remontu, przeróbki, czyszczenia, prania, farbowania, itp.), do używania w ramach dzierżawy lub do komisowej sprzedaży, a także wyposażenie zakładów handlowych, usługowych, produkcyjnych, rzemieślniczych, biur, gabinetów specjalistycznych, pracowni, obiektów kulturalno-rozrywkowych itp.

Co pokrywa ubezpieczenie?

Zakres ubezpieczenia obejmuje:
  • szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia powstałych wskutek kradzieży z włamaniem, rabunku, aktów wandalizmu i dewastacji,
  • koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych elementów wyposażenia lokalu tj.: ścian stropów, dachów, zamków, drzwi i okien, urządzeń zabezpieczających oraz systemów alarmowych,
  • Ubezpieczenie obejmuje także gotówkę i inne środki płatnicze od rabunku podczas transportu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, a także osoby u niego zatrudnionej, wyznaczonej do wykonywania transportu,
  • Ubezpieczyciel odpowiada również za szkody, które uniemożliwiły osobie wykonującej transport ochronę powierzonych wartości pieniężnych, spowodowane nagłą ciężką chorobą wskazanej osoby, śmiercią lub ciężkim uszkodzeniem ciała wywołanym nieszczęśliwym wypadkiem, a także uszkodzeniem środka lokomocji użytego do transportu wskutek katastrofy, pożaru, uderzenia pioruna lub wybuchu.

O szczegóły zapytaj brokera.

Zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń - OWU

W prawym menu w plikach pdf przedstawione są Ogólne Warunki Ubezpieczeń dla każdego Towarzystwa z danego zakresu ubezpieczeń, które uprzednio wybrałeś z lewego menu. Po kliknięciu na nazwę Towarzystwa lub ikonę wyświetli się wybrane OWU w programie Adobe Acrobat