Poniedziałek, 23.04.2018
golf

Rodzaje ubezpieczeń

piłka do golfa

Twój wypoczynek

Zwrot kosztów operacji kosmetycznych:

Jeżeli na skutek nieszczęśliwego wypadku powierzchnia ciała Ubezpieczonego ulegnie uszkodzeniu lub deformacji w taki sposób, że po zakończeniu leczenia wygląd ubezpieczonego będzie trwale zeszpecony i zdecyduje się on na poddanie się operacji kosmetycznej w celu usunięcia tej deformacji oraz gdy operacja taka znajduje uzasadnienie medyczne, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. po analizie zasadności, refunduje, po przedstawieniu stosownych rachunków, kosztów operacji, honorariów lekarskich, lekarstw, materiałów opatrunkowych oraz innych środków leczniczych zaleconych i przepisanych przez lekarza do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, lecz nie więcej niż:

Wariant I: 1.500,- zł

Wariant II: 3.000,- zł

Wariant III: 5.000,- zł

Operacje kosmetyczne Ubezpieczonego, o których mowa wyżej, muszą nastąpić w ciągu 3 lat od nieszczęśliwego wypadku, którego skutkiem było trwałe zeszpecenie wyglądu Ubezpieczonego.

Postanowienia dotyczące refundacji kosztów leczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. refunduje koszty leczenia, które zostały poniesione na terenie RP w związku z nieszczęśliwym wypadkiem , niezależnie od miejsca wystąpienia zdarzenia do wysokości 10% sumy ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu lecz nie więcej niż:

Wariant I: 1.500,- zł

Wariant II: 3.000,- zł

Wariant III: 5.000,- zł

na podstawie dokumentacji lekarskiej i oryginalnych rachunków

Postanowienia dotyczące wysokości dziennego świadczenia szpitalnego:

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. wypłaca dzienne świadczenie szpitalne za każdy dzień kalendarzowy, w którym Ubezpieczony z powodu nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, poddany jest leczeniu szpitalnemu , pod warunkiem, że nieprzerwany pobyt w szpitalu trwa dłużej niż 2 dni, nie dłużej jednak niż przez 90 dni od dnia wypadku. Dzienne świadczenie szpitalne wypłaca się w wysokości 0,1% sumy ubezpieczenia, lecz nie więcej niż:

Wariant I: 15,- zł

Wariant II: 30,- zł

Wariant III: 50,- zł

Dzienne świadczenie szpitalne przysługuje tylko za pierwszą nieprzerwaną hospitalizację, następującą bezpośrednio po nieszczęśliwym wypadku objętym ubezpieczeniem.

Zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń - OWU

W prawym menu w plikach pdf przedstawione są Ogólne Warunki Ubezpieczeń dla każdego Towarzystwa z danego zakresu ubezpieczeń, które uprzednio wybrałeś z lewego menu. Po kliknięciu na nazwę Towarzystwa lub ikonę wyświetli się wybrane OWU w programie Adobe Acrobat