Jaka jest różnica pomiędzy Agentem, Multiagentem a Brokerem ?

Agent reprezentuje tylko jedno Towarzystwo Ubezpieczeniowe i tylko w tym Towarzystwie Ubezpieczeniowym może zawierać umowę ubezpieczenia - polisę.
Multiagent działa w imieniu kilku Towarzystw Ubezpieczeniowych. Multiagent może porównać oferty ubezpieczenia kilku Towarzystw Ubezpieczeniowych, a klient może wybrać najkorzystniejszą dla siebie ofertę. Za pośrednictwem Multiagenta można zawierać umowy ubezpieczenia - polisy w różnych Towarzystwach Ubezpieczeniowych.
Broker reprezentuje klienta i działa w jego imieniu na podstawie uzyskanego od klienta pełnomocnictwa. Broker ma za zadanie przygotować klientowi zestawienie ofert ubezpieczeń oraz wskazanie wszystkich słabych i mocnych stron oferty. Udziela klientowi rekomendacji jakie ubezpieczenie wybrać i dlaczego właśnie ta oferta jest najlepsza.

Od kiedy ważna jest polisa ubezpieczenia?

Polisa ubezpieczenia ważna jest od początku okresu ubezpieczenia. Okres ubezpieczenia może rozpocząć się od następnego dnia po wystawieniu polisy.
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się nie wcześniej niż po opłaceniu składki lub raty składki.
Można podpisać umowę ubezpieczenia z płatnością przelewem w terminie np. 7 dni od daty początku okresu ubezpieczenia.

Jaka jest różnica pomiędzy ubezpieczeniem OC jako opcją przy ubezpieczeniu mieszkania, a ubezpieczeniem OC w życiu prywatnym?

OC przy ubezpieczeniu mieszkania ma najczęściej zawężony zakres (trzeba dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia) do szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z posiadaniem i/lub użytkowaniem mienia.
W przypadku ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeniowego jest bardzo szeroka. W tym ubezpieczeniu mamy pokryte szkody wyrządzone na terenie całej Polski, istnieją również oferty ubezpieczenia, które obejmują Europę i świat.

Jaką rolę w ubezpieczeniu spełniają Ogólne Warunki Ubezpieczenia?

Ogólne Warunki Ubezpieczenia są bardzo ważnym dokumentem ubezpieczenia. Zawarte są w nich informacje dotyczące zakresu, przedmiotu ubezpieczenia. Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia - polisy należy dokładnie zapoznać się z OWU z zakresem ubezpieczenia i wyłączeniami - tj. informacją, za jakie szkody towarzystwo ubezpieczeniowe nie zapłaci odszkodowania.

Na jaki okres powinno się zawierać polisę ubezpieczeniową?

Polisę ubezpieczenia standardowo zawiera się na okres 1 roku. Dopuszcza się zawarcie ubezpieczenia na okres krótszy, ale wówczas składki są niekorzystne. Wyjątkiem są ubezpieczenia podróży, zawiera się je dokładnie na tyle dni, na ile się wyjeżdża zagranicę.

Czy ubezpieczenie Kosztów Leczenia zagranicą zwalnia z gotówkowej zapłaty za poradę medyczną, leczenie szpitalne?

To zależy od warunków ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym wykupimy polisę. Często jest tak, że za drobne porady płacimy lekarzowi gotówką, natomiast rozliczamy w kraju wydane pieniądze. Natomiast w przypadku pobytu w szpitalu, za nasze leczenie płaci Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Jaka jest różnica pomiędzy Ubezpieczonym a Ubezpieczającym?

Ubezpieczony to osoba, na rzecz której zawarta jest umowa ubezpieczenia. Ubezpieczony jest chroniony polisą ubezpieczeniową.
Ubezpieczający to osoba, która zawiera ubezpieczenie na rzecz osoby ubezpieczonej - Ubezpieczonego.
Np. Jan Kowalski może ubezpieczyć Janinę Nowak i opłacić za nią składkę. Janina Nowak jest wówczas Ubezpieczoną, a Jan Kowalski Ubezpieczającym. Ubezpieczony i Ubezpieczający może być oczywiście jedną osobą.

Jak wygląda kontynuacja ubezpieczenia?

Na tydzień przed zakończeniem okresu ubezpieczenia poinformujemy Cię o tym fakcie. Będziesz mógł ponownie porównać oferty ubezpieczenia na kolejny rok lub kontynuować zawartą polisę.